images.png
0

Polityka Prywatności Sklepu

Polityka Prywatności Sklepu

1. Kupujący, zgodnie z Ustawą „O ochronie danych osobowych”, zezwala na otrzymanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania warunków Umowy. Rejestrując się na stronie lub pozostawiając swoje dane osobowe w taki czy inny sposób, dajesz prawo pracownikom firmy do przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celach analitycznych witryna posiada system statystyk, który zbiera informacje o odwiedzonych stronach witryny, wypełnionych formularzach itp. Pracownicy firmy mają dostęp do tych informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszelkich informacji, jakie Sklep Internetowy może otrzymać od użytkownika podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego, programów i produktów Sklepu Internetowego

  1. Określenie warunków
 • 1.1. W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:
 • 1.1.1.„Administracja witryny sklepu internetowego (zwana dalej Administracją witryny)” – upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, organizowania i (lub) przetwarzania danych osobowych, a także określania celów przetwarzania danych osobowych, składu dane osobowe, które mają być przetwarzane, działania (transakcje), popełnione z danymi osobowymi.
 • 1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
 • 1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywana za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 • 1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innych osób, które uzyskały dostęp do danych osobowych, aby uniemożliwić ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.
 • 1.1.5. „Użytkownik strony sklepu internetowego (zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba mająca dostęp do Serwisu za pomocą sieci Internet i korzystająca z Serwisu sklepu internetowego.
 • 1.1.6. „Cookies” – niewielka porcja danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.
 • 1.1.7. „Adresy IP” - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, zbudowany przy użyciu protokołu IP.
 • 2. Postanowienia ogólne
 • 2.1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 • 2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony sklepu internetowego.
 • 2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sklepu internetowego. Sklep internetowy nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
 • 2.4.Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu sklepu internetowego.
 • 3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
 • 3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji strony internetowej sklepu internetowego do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik musi na żądanie przekazać Administracji strony podczas rejestracji na stronie internetowej w sklepie internetowym lub przy składaniu zamówienia na zakup Towaru.
 • 3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podaje Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie Sklepu Internetowego w sekcji kasy i zawiera następujące informacje:
 • 3.2.1. nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;
 • 3.2.2. telefon kontaktowy użytkownika;
 • 3.2.3. Adres e-mail;
 • 3.2.4. adres dostawy Towaru;
 • 3.2.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.
 • 3.3. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.
 • 4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
 • 4.1. Dane osobowe Użytkownika Administracja strony Sklepu Internetowego może być wykorzystywana w celu:
 • 4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość ze sklepu internetowego.
 • 4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu sklepu internetowego.
 • 4.1.3. Nawiązywanie z Użytkownikiem informacji zwrotnej, w tym wysyłanie wiadomości, próśb dotyczących korzystania z Serwisu sklepu internetowego, świadczenie usług, przetwarzanie próśb i wniosków od Użytkownika.
 • 4.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
 • 4.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności podanych przez Użytkownika danych osobowych.
 • 4.1.6. Założenie konta do dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.
 • 4.1.7. Wiadomości Użytkownika Strony Sklepu internetowego o statusie Zamówienia.
 • 4.1.8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności.
 • 4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu sklepu internetowego.
 • 4.1.10. Udzielanie Użytkownikowi zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, newsletterów i innych informacji w imieniu Sklepu Internetowego lub w imieniu partnerów Sklepu Internetowego.
 • 4.1.11. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
 • 4.1.12. Udzielenie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów sklepu internetowego w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.
 • 5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • 5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
 • 5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Serwisu ma prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na Stronie sklepu internetowego, w tym dostawy towarów.
 • 5.3. Administracja strony podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 • 6. Obowiązki stron
 • 6.1. Użytkownik zobowiązany jest:
 • 6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu sklepu internetowego.
 • 6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych, gdy te informacje ulegną zmianie.
 • 6.2. Administracja strony jest zobowiązana:
 • 6.2.1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności.
 • 6.2.2. Dbać o to, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub w inny możliwy sposób nie ujawniać przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyłączeniem klauzul. 5.2. oraz 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 • 6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obiegu biznesowym.
 • 7. DODATKOWE WARUNKI
 • 7.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.
 • 7.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Sklepu internetowego, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.